Rekrutacja

Zapisy do żłobka

Regulamin rekrutacji

l. Przyjmowanie dzieci do żłobka i pod opiekę opiekuna dziennego, odbywa się na podstawie rekrutacji.
2. W rekrutacji, o której mowa w ust. l na miejsca w żłobku, mogą uczestniczyć dzieci, które spełniają łącznie warunki: w dniu uruchomienia żłobka, i najwcześniej 01.04. 2018 r. mają ukończone co najmniej 20 tygodni życia i mają miejsce zamieszkania na terenie miasta lub powiatu Bielsko-Biała.
3. W przypadku większej liczby dzieci rekrutowanych do żłobka, niż liczba miejsc w żłobku – ustala się dodatkowe kryteria wraz z liczbą punktów do stosowania w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Kryteria dodatkowe wraz z liczbą punktów (dokładne kryteria w dokumentach).
5. W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym równorzędnej liczby punktów, do żłobka na wolne miejsca w danej grupie wiekowej zostaną przyjęte dzieci najwcześniej urodzone.
6.Kryteria dodatkowe, określone w ust. 4, mogą być ocenione wyłącznie w przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie dziecka, dobrowolnie złożą dokumenty potwierdzające występowanie tych kryteriów oraz wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją.

Kryteria w rekrutacji uzupełniającej będą obowiązywać na zasadach jak wyżej. W razie przystąpienia do rekrutacji więcej osób niż będzie miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

O przyjęciu na miejsca zwolnione będzie decydować kolejność na liście rezerwowej.